ochrana dat

ochrana dat

1. Ochrana dat na první pohled

Obecná informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů, které je uvedeno pod tímto textem.

Sběr dat na našem webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje najdete v tiráži tohoto webu.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíte. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou automaticky zaznamenávány našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Některá data jsou shromažďována za účelem zajištění bezchybnosti webu. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy k tématu ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se děje především pomocí souborů cookie a takzvaných analytických programů. Vaše chování při surfování je obvykle analyzováno anonymně; chování při surfování nelze zpětně vysledovat k vám. Proti této analýze můžete vznést námitky nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace k tomu naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech námitky vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů.

2. Obecné informace a povinné informace

ochrana dat

Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, která data shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

SKVĚLÉ řešení
Carsten Tauber
Lerchenfeldstr. 15
94060 Pocking

Telefon: +49 (0) 8531/978 588 - 0
E-mail: info@greatsolution.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám poslat neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů provedeného před odvoláním zůstává odvoláním nedotčena.

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro otázky ochrany údajů je státní pověřenec pro ochranu údajů federálního státu, ve kterém má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli webu zasíláte, používá tato stránka SSL resp. TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „https: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Informace, blokování, mazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy k tématu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto nesouhlasíme s používáním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráž pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

3. Sběr dat na našich webových stránkách

Soubory cookie

Některé z internetových stránek využívají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a ukládají vaším prohlížečem.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „cookies relace“. Po vaší návštěvě se automaticky smažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které požadujete (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování jeho služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), bude s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů nakládáno samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • Referenční adresa URL
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

4. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Pokud jste udělili svůj souhlas, na této webové stránce se používá Google Analytics, služba webové analýzy poskytovaná společností Google LLC („Google“). Použití zahrnuje provozní režim „Universal Analytics“. To umožňuje přiřadit data, relace a interakce napříč více zařízeními k pseudonymnímu uživatelskému ID a tak analyzovat aktivity uživatele napříč zařízeními.

Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pokud je na této webové stránce aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa společností Google předem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá IP adresa bude přenesena na server Google v USA a tam zkrácena pouze ve výjimečných případech. Rádi bychom upozornili, že Google Analytics byl na tomto webu rozšířen o anonymizaci IP adres, aby bylo zajištěno anonymizované shromažďování IP adres (tzv. IP maskování). IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Další informace o podmínkách použití a ochraně údajů viz https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo pod https://policies.google.com/?hl=de.

Účely zpracování

Jménem provozovatele tohoto webu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb provozovateli webu souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu.

Právní základ

Právním základem pro používání Google Analytics je váš souhlas čl. 6 odst. 1 věta 1 písm.

Příjemci / kategorie příjemců

Příjemcem shromážděných údajů je společnost Google.

Převod do třetích zemí

Osobní údaje jsou předávány do USA v rámci EU-US Privacy Shield na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Můžete použít certifikát tady odvolání.

Doba uložení dat

Údaje, které odešleme a propojíme se soubory cookie, uživatelskými ID (např. ID uživatele) nebo reklamními ID, se po 14 měsících automaticky smažou. Smazání údajů, jejichž doba uchovávání uplynula, probíhá automaticky jednou měsíčně.

Dotčená práva

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna tím, že zabráníte ukládání souborů cookie příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google. Doplněk prohlížeče stáhnout a nainstalovat. Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Abyste zabránili shromažďování údajů ze strany Universal Analytics na různých zařízeních, musíte provést odhlášení na všech používaných systémech. Pokud kliknete zde, nastaví se opt-out cookie: Deaktivujte Google Analytics

 

5. Pluginy a nástroje

Youtube

Naše webové stránky mohou používat pluginy ze stránek YouTube provozovaných společností Google. Provozovatelem webu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených zásuvným modulem YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube. YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.f GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

cs_CZČeština